O projekcie

"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.

Partner wiodący

Beneficjent projektu

Gmina Lichnowy

Gmina Stare Pole

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów do spalania biomasy oraz paneli fotowoltaicznych. Zamontowane zostaną na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Lichnowy i Stare Pole oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lichnowy. Uzyskana energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby własne obiektów.

Cel główny projektu

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego jakim jest zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lichnowy i Stare Pole. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez montaż 279 instalacji wykorzystujących OZE (142 instalacje solarne, 9 pomp ciepła, 51 kotłów na biomasę oraz 77 instalacji fotowoltaicznych)

Efekty realizacji

Do bezpośrednich efektów jakie wystąpią po wykonaniu prac w ramach projektu, należy zaliczyć:

 • Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w gminie Lichnowy i Stare Pole
 • Wzrost udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych - o 7190,637 GJ
 • Redukcja poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej - o 283971,00 kWh
 • Poprawa wartości średniorocznego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gmin objętych projektem
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych - o 854,958 Mg CO2 (81,20 %)
 • Redukcja emisji płynu zawieszonego PM10 - o 1685,361 kg (81,19 %)
 • Redukcja emisji benzo(a)pirenu - o 1838,793g (86,45 %)
 • Obniżenie bieżących kosztów eksploatacji obiektów
 • Poprawa estetyki obszaru
 • Poprawa atrakcyjności osiedleńczej gminy Lichnowy i Stare Pole

Wskaźnik rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 854,96 tony równoważnika CO2

Planowane efekty

KOLEKTORY SŁONECZNE

Gmina Stare Pole:

- 75 instalacji x 2 panele - system przewidziany do ogrzewania c.w.u. dla łącznie 252 osób
- 29 instalacji x 3 panele - dla łącznie 155 osób
- 2 instalacje x 4 panele - dla łącznie 20 osób
Łącznie - 106 instalacji dla 427 osób

Gmina Lichnowy:

- 27 instalacji x 2 panele - dla łącznie 88 osób
- 6 instalacji x 3 panele - dla łącznie 130 osób
- 3 instalacje x 4 panele - dla łącznie 30 osób
Łącznie - 36 instalacji - dla 248 osób

Łącznie - 106 instalacji dla 427 osób

 

POMPY CIEPŁA

 • Gmina Stare Pole - 8 instalacji
 • Gmina Lichnowy - 1 instalacja

 

KOTŁY OPALANE BIOMASĄ

 • Gmina Stare Pole - 28 instalacji
 • Gmina Lichnowy - 23 instalacje

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Gmina Stare Pole:

- 13 instalacji o mocy 2,12 kWp każda, moc zainstalowana dla gospodarstw w tym układzie na poziomie 27,560 kWp
- 30 instalacji x 3,18 kWp
- 7 instalacji x 5,035 kWp, moc 35,245 kWp

Łączna moc zainstalowana 50 instalacji OZE-PV wynosi 158,205 kWp

Gmina Lichnowy:

- 6 instalacji x 2,12 kWp, moc 12,720 kWp
- 11 instalacji x 3,18 kWp, moc 34,980 kWp
- 3 instalacje x 5,035 kWp moc 15105 kWp

Oraz na obiektach użyteczności publicznej:
- ZS w Lichnowach ("Nowa Szkoła") - min. 10,6 kWp
- ZS w Lichnowach ("Stara Szkoła") - min. 10,6 kWp
- UG Lichnowy - min. 14,84 kWp
- Ośrodek Zdrowia w Lichnowach - min. 5,3 kWp
- Szkoła Podstawowa w Szymankowie - min. 14,84 kWp
- Zespół Szkół w Lisewie Malborskim - min. 22,76 kWp
- Przedszkole w Lisewie Malborskim - min. 14,84 kWp

Razem 77 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 314,82 kWp

Wartość projektu

5 122 680,95 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 3 218 560,50 zł

Wydatki kwalifikowane

4 745 852,20 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 2 945 021,03 zł

Poziom dofinasowania

85%

Dofinansowanie z UE

4 033 974,36 zł,
w tym Gmina Stare Pole: 2 503 267,87 zł

Termin realizacji projektu

31 sierpień 2020 r.